PROTO INNOVATION
NIL NISI OPTIMUM
INNOVATIE

Proto Innovation                                      afgekort   PI          


Proto Innovation is een Raadgevend Technisch Advies & Ingenieursbureau voor Innovaties en
Technische Oplossingen.
 
Met grote passie houdt  Proto Innovation zich bezig op het uitdagende terrein van technische innovatie.
Gespecialiseerd in het bedenken en overdenken, initiëren en aanzetten tot toepassing van nieuwe 
technieken en methodieken.
Technieken die tot een beter eindresultaat moeten leiden op zoveel mogelijk facetten van de levensbehoefte,
binnen alle leefomgevingen.

Vele nieuwe technieken zijn nog niet bekend bij voldoende mensen, nog niet openbaar, of heimelijk
verborgen daar ze een te groot risico voor de veiligheid zouden kunnen betekenen, of een wetenschappelijk
politieke lading dragen waar nog geen passende omgang voor is. 

Ook kunnen innovaties een zakelijke en/of economische belang met zich meedragen en is voor openbaring
en daarmee algemene bekendheid en toegankelijkheid nog niet het juiste moment
 aangebroken.
Soms gaan hier decennia overheen. Soms raken innovaties geheel uit de aandacht en verstoffen op een 
plank die ook nog eens geheel uit het zicht verloren gaat. 

Het lijkt dan of de wereld in dezen soms stil staat. Maar er is zoveel nieuw bedacht en te bedenken,
wereldwijd, en er zijn zoveel innovatiegronden dat verwerking daarvan ook zijn gepaste ontwikkelings en
introductietijd nodig heeft om het gewenste doel te behalen.
De informatie uitwisseling over innovaties en toegankelijkheid ervan wereldwijd staat sterk in onderlinge
concurrentie voor eigen economische belangen. 

Met de daarbij behorende commercieel-economische discussie of het wenselijk is, ook al draagt het bij 
aan een verbeterde leefomgeving, waar dan ook, in welk facette dan ook. 

Hiernaast speelt het mechanisme van gewoonte - gewenning en aanvaarding een grote rol. 
Het span logica en gevoelens, het span van tijd en ruimte span en het span van budgette en voorzieningen
beleven een doorlopend krachten spektakel.

Deze genoemde spanningen consumeren voor dat er schijnwichtig evenwicht komt soms enorm veel tijd.
Voordat iets nieuws, een innovatie, een gewoonte kan doorbreken is vaak een berg weerstand moeten
worden overwonnen, welke actie een hoop tijd vraagt. 

Na het slechten van de genomen barrière moet nog het proces van gewenning worden gepareerd.
In eerste instantie zijn vele positieve visies in dit stadium hieraan ondersteunend.
Sociale en bedrijsmatige discussies  die weer terugvoeren tot aan de gewoonte en nu door een
gewenning voeren met als onderwerp 'acceptatie van het nuttig betere'.
Ook deze cyclus vraagt om een tijds domein.
 
Maar bovenal overtroefend op voorgaande zal de commercieel-economisch zwaarwegende gang
in de uiteindelijke voortgang en aanvaarding van de innovatie bepalend zijn.
Dit reeds al lang sluimerende proces vanaf het begin kan succesvol eindigen of slopend zijn op de
totale inzet, en is daarmee definitief en beslissend voor dat tijdsbestek.
Want ook dit proces vergt tijd.

Het totale tijdspan in hiervoor genoemd mechanisme kan zich zelf dusdanig overtreffen dat de 
innovatie al weer achterhaald wordt, of is, door een betere nieuwere innovatie, voordat ze ten
uitvoer is gebracht.

Soms kan in een latere tijd een dergelijk mechanisme, met het bijhorende tijdsbestek, geheel
anders uitpakken, voor de zelfde innovatie, mocht men deze dan nog vinden en hebben afgestofd.

Dit geheel van processen overzien en daarvan uit kundig handelen is voor PI een innovatie-code.
Een vak-etiquette waaraan continue moet worden beproefd en gemeten tijdens een innovatieproces.
Deze continue afweging staat in principe parallel aan de innovatie op zich.

Innovatie is daarmee voor PI naast de techniek een veelzijdig en tactisch vak wat juist ook de noodzaak
vraagt om een brede kennis in huis te hebben.
Die benodigde kennis toe eigenen en continue up to date houden, 
en inzetten bij iedere innovatieve overweging dat is een deel van de know how.
Het andere deel is 'out of the box thinking' om een overtreffende innovatieve oplossing te vinden.
Juist dit alles, altijd in een roerige beweging zijnde, stimuleerd en boeit de passie van PI om
succesvol te innoveren.

PI is in de overtuiging dat door experimenteren en beproeven van doordachte tastbare prototypen,
inzicht kan worden verkregen in wat tot het beste doeltreffende eindresultaat zou moet kunnen resulteren.
Hierdoor leidend kunnen alle doelstellingen die tot verbeteringen leiden het best in
beeld worden gebracht en worden overwogen om verantwoord een eventuele toepassing te krijgen om
het betere te bereiken.
 
Met als hoofddoelen om te streven naar een verbetering in o.a. ondergenoemde punten:
    -  efficiëncy voor doelmatig en nuttig gebruik
    -  arbo technisch verantwoord gebruiks gemak
    -  kosten besparing in productie en toepassingsgebruik
    -  energieverlies beperkingen tijdens gebruik en bij productie
    -  bewerkstelligen van duurzaamheid
    -  milieu vriendelijkheid en besparend in grondstoffen
    -  mogelijkheid van hergebruik
    -  aandragen van nieuwe voorzienings mogelijkheden 
    -  logistiek gewin


In het bijzonder opgemerkt:
                   Juist ten tijde van recessie brengt innovatie een verfrissende nieuwe kracht, 
                   als ware het een duw in de rug voor het herwinnen van het technisch vermogen 
                   om de nabije en verdere toekomst betere oplossingen te bieden voor een 
                   waardevollere leefomgeving, welke economisch voortvarend en commercieel 
                   doeltreffend kunnen zijn.

Stelregel:      niet  iedere innovatie is een illusie  !
                    wel  iedere illusie kan mogelijk een innovatie zijn  !